Daim Abazi

El-Fetava El-Hindijje: Shpjegim rreth asaj se ku është Allahu i Madhërishëm

El-Fetava El-Hindijje: Shpjegim rreth asaj se ku është Allahu i Madhërishëm

Postuar me: 19 Nentor, 2014 | 11:05
Në këtë koleksion të fetvave (El-Fetava El-Hindijje) që konsiderohet autoritativ në medh’hebin hanefi dhe gjetkë, në volumin e 2-të, f. 359, përmendet: “Nëse dikush thotë ‘Allahu fi’s-Sema’i ‘ (ekzistojnë dy raste): nëse personi në fjalë ka për qëllim thjesht përsëritjen e asaj që na ka arritur neve nga forma e jashtme e teksteve, i tilli [...]
  |  Etiketuar: , ,
Falja pas një imami, për t'cilin e dimë se u ka dhënë mes'h çorapeve normale

Falja pas një imami, për t’cilin e dimë se u ka dhënë mes’h çorapeve normale

Postuar me: 18 Nentor, 2014 | 18:59
Pyetja: A më lejohet që të fali namazin me xhemat (është fjala në punë me qëllim që edhe mos të shkaktoj turbullira), ku shumica  dërrmuese e atij xhemati janë selefinj e edhe imami gjithashtu është i tillë, duke e ditur shumë mirë faktin se ata u japin mes’h çorapeve normale gjatë marrjes së abdestit?! Përgjigjja: [...]
Shkolla juridike hanefite dhe hadithet

Shkolla juridike hanefite dhe hadithet

Postuar me: 22 Tetor, 2014 | 13:51
Pretendimi se shkolla juridike hanefite i bazon fetvatë e veta në transmetime të dobëta të haditheve është injorancë e plotë. Reflektimi në mënyrë të paanshme mbi librat e fikhut hanefi nuk do t’i linte hapësirë një pohimi të tillë. Koleksionet në vazhdim të dëshmive për fikhun hanefi ilustrojnë nivelin e thellë dhe serioz të dijes [...]
Të pikturuarit në Islam

Të pikturuarit në Islam

Postuar me: 20 Tetor, 2014 | 16:37
Pyetja: Unë punoj si artist. A lejohet, sipas Islamit, të vizatuarit dhe të pikturuarit e peizazheve. Së dyti, a lejohet të vizatuarit e shtazëve dhe shpezëve. Së treti, a lejohet të dekoruarit e shtëpisë, zyres, etj. , me skulptura?! Përgjigjja: 1. Po, mund të vizatoni e pikturoni peizazhe, të cilat nuk përmbajnë qenie të gjalla. [...]
Taklidi ndaj një individi, si dhe të pasuarit e tekave e trilleve

Taklidi ndaj një individi, si dhe të pasuarit e tekave e trilleve

Postuar me: 14 Tetor, 2014 | 14:43
Më herët në këtë libër (është fjala për librin e autorit në fjalë, nga është shkëputur kjo pjesë – shën. i përkth.) është diskutuar se edhe taklidi absolut edhe ai ndaj një individi janë të lejueshëm. Megjithatë, kur niveli i integritetit moral dhe i përputhshmërisë me shpirtin e Kur’anit dhe Sunnetit u përkeqësua, dijetarët nxorën [...]
  |  Etiketuar: , ,
Taklidi (të pasuarit) në Sunnet

Taklidi (të pasuarit) në Sunnet

Postuar me: 11 Tetor, 2014 | 17:30
Sunneti (d.m.th., hadithet – shën. i përkth.) sikurse ajetet kur’anore, është përplot me referenca mbi taklidin, ku disa prej tyre janë të përmendura më poshtë. “Hudhejfe r.a. thotë se Pejgamberi s.a.v.s. ka thënë: Unë nuk e di sesa gjatë do të rri në mesin tuaj. Prandaj pas meje pasoni (ndiqni) këta dy njerëz: Ebu Bekrin [...]
  |  Etiketuar: , ,
Çfarë pason nëse e konsumojmë haramin?!

Çfarë pason nëse e konsumojmë haramin?!

Postuar me: 10 Shkurt, 2014 | 21:47
Pyetja: Me çfarë pasojash do të ballafaqohem fetarisht nëse ha ushqim jo hallall (pra, haram) me qëllim ose edhe gabimisht? Ju lutem që të përgjigjeni mbi te dyja rastet! Përgjigjja: Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim. Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu! Allahu xh.sh. thotë: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَ‌زَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُ‌وا لِلَّـهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ [...]
  |  Etiketuar: , ,
Strategjia çifuto-sioniste

Strategjia çifuto-sioniste

Postuar me: 19 Nentor, 2013 | 14:15
Një dimension i strategjisë së përgjithshme çifuto-sioniste [1] ka qenë tentimi për ta kontrolluar ambientin strategjik të Izraelit duke kultivuar aleanca të përshtatshme e të dobishme me elita të korruptuara, që kanë pasuri permanente, grabitqare dhe laike, të cilat janë  duke i kontrolluar komunitetet arabo-muslimane përreth Izraelit në dobi të vetë Izraelit. Ajo elitë është [...]
  |  Etiketuar: , ,
Nivelet e ndryshme të Taklidit - III

Nivelet e ndryshme të Taklidit – III

Postuar me: 14 Nentor, 2013 | 11:36
3. Taklidi i një dijetari që është muxhtehid në shkollën e tij Një dijetar që është muxhtehid në shkollën e tij juridike i pason dhe i adopton parimet e një muxhtehidi absolut mbi nxjerrjen dhe përftimin e normave (usul), mirëpo e posedon aftësinë për të nxjerrë ligje drejtpërdrejt nga Kur’ani dhe Sunneti. Një muxhtehid i [...]
Nivelet e ndryshme të Taklidit - II

Nivelet e ndryshme të Taklidit – II

Postuar me: 10 Nentor, 2013 | 11:43
2. Taklidi i një dijetari ekspert Një dijetar ekspert, ndonëse jo muxhtehid, megjithatë ka arritur zotërim dhe kontroll mbi shkencat islame si tefsiri, hadithi dhe fikhu. Erudicioni i këtij niveli kërkon zhvillim të aftësisë për të nxjerrë norma nga Kur’ani dhe Sunneti. Shah Velijjullahu e ka sqaruar termin ‘dijetar ekspert’ me fjalët në vazhdim nga [...]
Nivelet e ndryshme të Taklidit

Nivelet e ndryshme të Taklidit

Postuar me: 6 Nentor, 2013 | 19:28
Taklidi tek secili nivel ka rregulla të ndryshme. Mosbërja dallim ndërmjet niveleve të ndryshme mund të çojë deri tek idetë e gabuara. Idetë e gabuara lidhur me taklidin janë zhvilluar pikërisht nga mosbërja dallim në mes këtyre niveleve ose nga injorimi total i tyre. Kjo çështje do të shqyrtohet gjerësisht, meqë ekzistojnë disa keqinformime lidhur [...]
A janë

A janë “selefinjët” mëkatarë?!

Postuar me: 12 Gusht, 2013 | 16:14
Pyetja: Ju e dini se ekziston një sekt i ashtuquajtur “selefi”. A mund të konsiderohen pjesëtarët e tij mëkatarë?! Përgjigjja: Bismi’l-lahi’rr-Rrahmani’rr-Rrahim Mesazhi i vërtetë i Islamit është të nënshtruarit vetëm ndaj Allahut të Madhërishëm. Theksi është venë mbi të pasuarit e Pejgamberit (paqja dhe shpëtimi e Allahut të Madhërishëm qofshin mbi të), meqë ai përfaqëson [...]
A lejohet të thuhet

A lejohet të thuhet “Ja Resulall-llah”?

Postuar me: 27 Korrik, 2013 | 13:27
Pyetja: A bën që të themi “Ja Resulall-llah (O i Dërguar i Allahut)” ? Përgjigjja: Bismi’l-lahi’rr-Rrahmani’rr-Rrahim T’i themi fjalët “Ja Resulall-llah (O i Dërguar i Allahut)” ose të thirrim të Dërguarin e bekuar të Allahut s.a.v.s. në ndonjë mënyrë tjetër nuk është diçka e ndaluar ose risi (bidat) në vetvete. Nëse dikush, kur e dëgjon [...]
Mu'avije ibn Ebi Sufjani r.a. sipas Ehli Sunnetit

Mu’avije ibn Ebi Sufjani r.a. sipas Ehli Sunnetit

Postuar me: 23 Korrik, 2013 | 12:16
Pyetja Çfarë thonë dijetarët për Mu’avijun? Çfarë themi rreth atij njeriu që e konsideron atë si të devijuar ose pabesimtar?! Përgjigjja: Bismi’l-lahi’rr-Rrahmani’rr-Rrahim Sipas imamëve të shkollës sonë esh’arite[1] të besimit sunnit, Mu’aviju r.a. ishte njëri nga sahabët e Pejgamberit s.a.v.s. Të gjithë sahabët posedojnë pozitë të lartë sipas Sheri’atit, ngaqë ata kanë pasur nderin që [...]
Imam Ebu Hanifja dhe Hadithi - IV

Imam Ebu Hanifja dhe Hadithi – IV

Postuar me: 20 Korrik, 2013 | 14:03
Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim Falënderimet dhe lavdërimet janë vetëm për Allahun, Zotin e botërave, ndërsa salavatet dhe përshëndetjet qofshin mbi të Dërguarin e Tij fisnik, Muhammedin s.a.v.s., mbi familjen dhe mbi të gjithë shokët e tij pa përjashtim! Ibn Haxheri ka thënë: “Largoju iluzionit se Ebu Hanifja nuk ka pasur dituri të plotë në diçka tjetër përveç fikhut. [...]
  |  Etiketuar: , ,
Isai (a.s.) do të rikthehet patjetër

Isai (a.s.) do të rikthehet patjetër

Postuar me: 14 Korrik, 2013 | 13:50
Kur’ani deklaron prerazi se Isai (a.s.) nuk ka vdekur (d.m.th., ai as nuk u vra e as nuk u kryqëzua). Ai më tutje deklaron se ai u ngrit tek All-llahu i Lartmadhërishëm. Dhe, meqë Kur’ani deklaron se çdo shpirt (duke përfshirë edhe Isain a.s.) patjetër do ta shijojë vdekjen (meut), kuptohet se Isai (a.s.) patjetër [...]
  |  Etiketuar: , ,
Imam Ebu Hanife, njeriu më i ditur i kohës së tij

Imam Ebu Hanife, njeriu më i ditur i kohës së tij

Postuar me: 10 Qershor, 2013 | 19:38
Hafidh es-Sem’ani në biografinë e Imam Ebu Hanifes tek El-Ensab ka thënë: “Ai (Ebu Hanifja) kërkonte dituri dhe u shqua aty derisa arriti atë që të tjerët nuk e kishin arritur. Një ditë ai hyri tek Mensuri (halifja i muslimanëve) derisa Isa ibn Musa ishte me të, i cili i tha Mensurit: Ky është dijetari [...]
Edukata dhe mirësjellja në xhami

Edukata dhe mirësjellja në xhami

Postuar me: 22 Janar, 2013 | 22:39
Ja disa rregulla esenciale mbi të sjelli në xhami: 1. Ndërsa hyn në xhami me këmbë të djathtë thuaje duan (lutjen) në vazhdim: بِسْمِ اللَّهِِ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِِ، اَللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ♦ “Bismil-lah, ves-salatu ves-selamu ala resulil-lah, All-llahumme iftah li ebvabe rahmetik”, që përkthehet: “Me emrin e All-llahut, përshëndetjet dhe shpëtimi qofshin [...]
A është Taklidi një mangësi?

A është Taklidi një mangësi?

Postuar me: 30 Dhjetor, 2012 | 23:14
Taklidi ishte i përhapur gjatë epokës sahabiane. Ata sahabë që nuk ishin të aftë për ixhtihad, iu referoheshin atyre që ishin dijetarë. Nga disa qarqe është argumentuar se Taklidi në vete ngërthen një padijeni (ose injorancë) që është kundër besimit të Ehli Sunnetit, andaj duhet pasur respekt për të gjithë sahabët r.a. Të shoqëruarit e [...]
Të shpallurit e një personi si kafir (jobesimtar)

Të shpallurit e një personi si kafir (jobesimtar)

Postuar me: 20 Nentor, 2012 | 08:30
… E vërteta mbi këtë çështje është ajo se Islami ose Imani është një realitet i rrënjosur dhe i definuar, i cili duhet të provohet dhe të vërtetohet në mënyrë që dikush të konsiderohet dhe të shpallet si musliman. Ishte pothuaj fundi i Rebiul-Evvelit të vitit 1427 h., që korrespondon me prillin e vitit 2006, [...]
  |  Etiketuar: , ,
HAPSIRE REKLAMUESE

Nese nuk i keni lexuar

Arhivi i artikujve

Dhjetor 2014
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
« Nov    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031