Emrat e rektorëve të Universitetit më të vjetër në botë

Fillimisht sistemi i funksionimit të Universitetit të Az’harit që nga themelimi e këndej ishte, që të zgjidhet njëri prej dijetarëve të tij, për të mbikëqyrur dhe menaxhuar punën me universitetin. Mirëpo në kohën e pushtetit Osman, dmth. nga fundi i shekullit XI hixhrij, për herë të parë u formua posti i rektorit të Az’harit – Shejhul Az’har, i cili kishte obligim të udhëheqë, menaxhojë dhe mbikëqyrë punën e Universitetit në të gjitha lëmitë. Andaj që atëherë e deri më sot Universiteti i Az’harit ka pasur gjithsej 47 Rektorë.

1.  Shejh Muhamed Abdullah el Hureshih i cili ka vdekur vitin 1101 h – 1690m.

2.  Shejh Ibrahim Muhamed b. Shihabudin el Bermavi  (1690 – 1694)

3.  Shejh Muhamed En-Nesherti (1694-1708)

4.  Shejh  Abdulbaki el Kalinij (1708 – ?)

5.  Shejh Muhamed Shuneni (1721 )

6.  Shejh Ibrahim Musa el Fejumi (1721 – 1725)

7.  Shejh Abdulla Eshibravi (1725-1757)

8.  Shejh Muhamed Salim El Hafnij (1757 – 1767)

9.  Shejh Abdureuf Es-sixhinij (1767 – 1768)

10.  Shejh Ahmed Dimenhuri (1768 – 1776)

11.  Shejh Ahmed b. Musa b. Davud b. Salah el Arusi (1778-1793)

12.  Shejh Abdullah Esherkavi (1793 -1812)

13.  Shejh Muhamed Eshenvani (1812-1818)

14.  Shejh Muhamed b. Ahmed el Arusi (1818 – 1829)

15.  Shejh Ahmed b. Alij Ed-Demhuxhij (1829 -1830)

16.  Shejh Hasan b. Muhamed el Atari (1830-1834)

17.  Shejh hasan el Kuvejsinij (1834-1838)

18.  Shejh Ahmed  Abdulxhevad (1838 – 1847)

19.  Shejh Ibrahim el Baxhuri (1847 – 1860)

20.  Shejh Mustafa el Arusij (1864- 1870)

21.  Shejh Muhamed el Mehdij el Abasij (1870- 1882)

22.  Shejh Shemsudin el Inbabi (1882 – 1896)

23.  Shejh Hasune  En-Nevavij 1896 – 1900

24.  Shejh Abdurrahman Kutbi (1900)

25.  Shejh Seli Melbesheri (1900-1904

26.  Shejh Alij b. Muhamed el Beblavi (1905, dha dorëheqje nga posti)

27.  Shejh Abdurrahman Esherbini (1909, jep dorëheqje)

28.  Shejh Hasune  b. Abdullah En-Nevavi (1909, jep dorëheqje)

29.  Shejh Selim El Bishrij (1909-1916)

30.  Shejh Muhamed ebul Fadli El Xhizavi (1928)

31.  Shejh Muhamed Mustafa el Meragi (1928 – 1930, jep dorëheqje)

32.  Shejh Muhamed El Ahmedij Edhevahirij (1930-1935)

33.  Shejh Muhamed Mustafa el Meragi (për herë të dytë) (1935-1945)

34.  Shejh Mustafa Abdurrezak, (1945- 1947)

35.  Shejh Muhamed Me’mun Eshenavi (1948 – 1950)

36.  Shejh Abdulmexhid Selim El Bishirj (1950-1951)

37.  Shejh Ibrahim Hamrushi (1951-1952)

38.  Shejh Abdulmexhid Seli mel Bishrij (për herë të dytë) (1952-1952)

39.  Shejh Muhamed el Hidr Husejn (1952-1954)

40.  Shejh Abdurrahman Taxh (1954-1958)

41.  Shejh Mahmut Sheltuti (1958-1963)

42.  Shejh Hasan Me’mun (1963-1969)

43.  Dr. Muhamed Feham (1969 – 1973)

44.  Dr. Abdulhalim Mahmud (1973-1978)

45.  Dr. Muhamed Abdurrahman Bisari (1979-1982)

46.  Shejh Xhadil hak Alij Xhadil hak (1982-1996)

47.  Dr. Muhamed Sejid Tantavi (1996 e deri 2010.)

48. Dr. Ahmed Muhamed El-Tajjib, i zgjedhur këto ditë.

(BREZIIRI)

Gjithashtu mund të lexoni

Komento

Vërejtje:
Breziiri.com e mban të drejtën e fshirjes së të gjitha komenteve që nuk i përmbahen temës së artikullit dhe që thyejnë rregullat e komunikimit. Ju falemnderit për mirëkuptim!